Perpustakaan dan Kepustakawanan di Dunia Islam Pada Masa Klasik

Authors

  • Agus Rifai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.37014/medpus.v17i1&2.871

Keywords:

perpustakaan, kepustakawanan islam, masa klasik.

Abstract

Tulisan ini mengungkapkan sejarah kepustakawanan Islam dengan focus pembahasan pada sejarah tumbuh dan berkembangnya perpustakaan di dunia Islam periode Islam klasik.Sejarah pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan pada masa klasik menunjukkan hal yang sangat fenomenal dengan berdirinya perpustakaan di wilayah kekuasaan Islam, baik di kota besar maupun kecil. Perpustakaan bahkan menjadi lambang kebanggaan para khalifah (pemegang kekuasaan). Perkembangan perpustakaan di dunia Islam juga memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perpustakaan merupakan basis bagi tradisi intelektual yang berlangsung di dunia Islam.

Author Biography

Agus Rifai, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pustakawan Madya

References

Al-Abrasyi, M. Athiyah.1993. Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Baghdadi, Abdurrahman. 1996. Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam, Surabaya: Al-Izzah.

Ali, Khalid Sayyed.1994. Surat-Surat Nabi Muhammad, Terjemahan dari Rasa`il al-Nabi Ila al-Muluk oleh A. aziz salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Isy, Yusuf. 2007. Dinasti Umawiyyah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Khatib, Muhammad Ajjaj.1998. Ushul al-Hadits. Jakarta; Gaya Media Pratama.

Al-Qardlawi, Yusuf. 2005. Meluruskan Sejarah Islam. Jakarta : Srigunting.

Al-Siba"™i, Mustafa. 1992. Peradaban Islam : Dulu, Kini, dan Esok, Diterjemahkan dari Min Rawai"™I Hadharatina oleh R.B. Irawan & Fauzi Rahman. Jakarta: Gema Insani Press.

Altwajri, Ahmed O. 1997. Academic Freedom in Islam and the West: A Study of Fundamental Philosophy of Academic Freedom in Islam and the West Liberalism. Terjemahan Islam, Barat dan kebebasan akademis oleh Mufid. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

Amin, Ahmad.1984. Dluha al-Islam., Kairo: Maktabah al-Nahdlah al-Misriyyah.

Asari, Hasan.1994. Menyingkap Zaman Keemasan Islam : Kajian atas lembaga-lembaga Pendidikan. Bandung: Mizan.

Azami, MM. 2005. Sejarah teks al-qur"™an dari Wahyu sampai Kompilasi. Jakarta; Gema Insani Press.

Bosworth, C.E. 1993. Dinasti-Dinasti Islam. Bandung : Mizan.

Hill, Donald R. 1993. Islamic Science and Engineering. Edinburgh: The University Press.

Hitti, Phillip K.,1974. History of The Arab From the Earliest Times to The Present, Ed. 10. London: Macmillan.

Ibn al-Nadhim, Abul Faraj Muhammad. 1970. The al-Fihrist of al-Nadim : A Tenth-Century Survey of Muslim Culture, editor and translator Bayard Dodge, (New York: Columbia University Press.

Kneller, Gerge F. 1978. Science as Human A Human Endeavor. New York: Columbia University Press.

Makdisi, George, 1981. The Rise of College : Institutions of Learning in Islam and the West. Edinburgh: The University Press.

Nakosteen, Mehdi. 1996. History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800 "“ 1350 : With an Introduction to Medieval Muslim Education. Terjemahan Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam oleh Joko S. Kahhar & Suriyanto Abdullah. Surabaya: Risalah Gusti.

Nasr, Seyyed Hossein.1970. Science and Civilization in Islam. New York: New American Library.

Neufeldt, Victoria (ed.). 1996. Webster"s New World College Dictionary. USA: Macmillan.

Pedersen, J.1996. Fajar Intelektualisme Islam : Buku dan Sejarah Penyebaran Informasi di Dunia Arab. Bandung: Mizan.

Quraishi, Mansoor A. 1970. Some Aspects of Muslim Education. Lahore: Universal Books.

Sardar, Ziauddin. 2000. "Peradaban Buku", dalam Merombak Pola Pikir Intelektual Muslim. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sarton, George. 1972. Introduction to the History of Science. Balitmore: Wilkins and Wilkens.

Sulistyo-Basuki. 1993. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Syalabi, Ahmad. 1954. History of Muslim Education. Beirut: Dar al-Kashshaf.

Watt, W. Montgomery. 1999. Studi Islam Klasik: Wacana Kritik Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Downloads

Published

2020-04-09

How to Cite

Rifai, A. (2020). Perpustakaan dan Kepustakawanan di Dunia Islam Pada Masa Klasik. Media Pustakawan, 17(1&2), 65–74. https://doi.org/10.37014/medpus.v17i1&2.871